2019-04-18 10:40:25

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Druga gimnazija Varažin, Hallerova aleja 6a, VARAŽDIN raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

            

  1. Stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka – puno radno vrijeme, određeno vrijeme, do povratka na rad odsutne radnice  - 1 izvršitelj

Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Druge gimnazije Varaždin i ostalim važećim propisima za knjižničara.

Uz prijavu obavezno dostaviti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanje (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis o radnom stažu (ne stariji od dana objave natječaja), potvrda o pedagoškim kompetencijama (ukoliko nema nastavnički smjer). Osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužne su se na to pozvati i dostaviti odgovarajuće dokaze te potvrdu o nezaposlenosti od HZZ-a. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji nalaze se na poveznici:     

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nepotpune i nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja neće se razmatrati.

Mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave se dostavljaju na adresu Škole: Druga gimnazija Varaždin, Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin.  

Rok dostave prijave je 8 dana od dana objave odnosno od 18. travnja 2019. do 26. travnja 2019. godine.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole pod Natječaji http://gimnazija-druga-vz.skole.hr/skola/natje_aji

                                                                                                                      Ravnateljica:

Zdravka Grđan, prof.


Druga gimnazija Varaždin